de overeenkomst

Voor onze (toekomstige) klanten zo goed mogelijk in te lichten, hebben we op deze pagina alvast de balangrijkste elementen van de overeenkomst opgenomen. Tesamen met het huisreglement geeft dit een heel goed idee van de werking van ons kinderdagverblijf, alsook de rechten en plichten van het kinderdagverblijf en de klant. Zowel de bepalingen in de overeenkomst als die in het huisreglement bevatten verplichte elementen dewelke door Kind en Gezin zijn opgelegd en goedgekeurd.

Een maandelijkse forfaitaire vergoeding wordt berekend die rekening houdt met vakantie (van zowel de organisator als contracthouder) als afwezigheden wegens ziekte van het kindje. De berekening van deze forfaitaire vergoeding kan u vinden in de clausule 'Wat kost het nu allemaal?' in het huishoudelijk reglement.

Als inschrijvingsgeld vragen wij €300 als vergoeding voor de administratieve verwerking van uw dossier, maar ook voor het voorzien van een persoonlijk slaapzakje voor uw kindje, slabbetjes, een jaarlijks verjaardagsgeschenk en een afscheidsgeschenk. Dit bedrag dient te worden voldaan op het moment van de ondertekening van de overeenkomst.

De ouders dienen ons hun reservatie en de exacte startdatum te bevestigen minstens één maand voor de voorziene startdatum van de opvang. Let op, wanneer u de startdatum niet tijdig bevestigd gaan wij ervan uit dat u afziet van de overeenkomst en zal de gereserveerde plaats vrijkomen.

Vanaf datum van ondertekening hebt u twee maanden de tijd om kosteloos uw contract op te zeggen. Wanneer u afziet van de overeenkomst meer dan twee maanden na datum van ondertekening, zal het inschrijvingsgeld te allen tijde worden ingehouden, bijkomend zal er in volgende gevallen nog een bijkomende schadevergoeding worden gevraagd: Wanneer u afziet van de overeenkomst minder dan twee maand en tot een maand voor de geplande startdatum van opvang, zal u een bijkomende schadevergoeding aangerekend worden van 100% van het maandbedrag. Wanneer u afziet van de overeenkomst minder dan een maand voor de geplande startdatum van opvang, dan zal u een bijkomende schadevergoeding aangerekend worden van 200% van het maandbedrag. Zelfstandig Kinderdagverblijf Kwaak Kwaak heeft ook het recht om het contract te beëindigen, dit met een opzeg van twee maanden.

Indien u uw plaats wenst op te zeggen dient dit schriftelijk en minstens 2 maanden op voorhand te gebeuren. Indien u zich niet aan de opzegtermijn houdt zijn wij genoodzaakt u alsnog 2 maanden aan te rekenen. Het bedrag dat u aangerekend wordt bij niet naleving van de opzegtermijn komt overeen met 2 maal uw maandbedrag, zoals dit berekend wordt volgens de voorwaarden van deze overeenkomst.

Als het gezin of de organisator een zware fout - of een regelmatig voorkomende lichte fout - maakt, dan kan de andere partij de overeenkomst onmiddellijk stopzetten. De opzegtermijn moet niet gerespecteerd worden. Geen van beide partijen kan een opzegvergoeding vragen. Als een kinderbegeleider, verantwoordelijke of andere persoon werkzaam in de kinderopvanglocatie een zware fout - of een regelmatig voorkomende lichte fout – maakt, dan wordt dit beschouwd als een zware fout van de organisator. Ook dan kan de overeenkomst onmiddellijk stopgezet worden, zonder opzegtermijn of –vergoeding.

In eerste instantie zullen wij trachten tot een oplossing te komen in een gesprek met de contrachouder(s). Wanneer we niet tot een oplossing komen, of wanneer de situatie dermate ernstig is, kan dit een reden zijn tot ontbinding van de overeenkomst. ontbinding van de overeenkomst zal gebeuren met een aangetekend schrijven, een opzegtermijn gaat van start op de 1ste dag van de volgende maand. Bij het niet naleven van deze opzegtermijn zal dezelfde regeling worden toegepast als in de clausule ‘opzegtermijn’.

Als het huishoudelijk reglement wijzigt in het nadeel van de contracthouder, dan heeft hij het recht om de schriftelijke overeenkomst op te zeggen zonder enige schade- of opzeggingsvergoeding. Dit moet binnen de twee maanden na de kennisname van de wijziging gebeuren.

Over ons

Zelfstandig Kinderdagverblijf Kwaak Kwaak biedt een veilige en vertrouwde omgeving, waar naast een goede verzorging van het kind ook wordt gestreefd naar een sfeer van warmte en creativiteit, zodat kinderen zich op hun gemak voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Hierbij wordt ook uitgegaan van het eigen tempo van het kind, gebaseerd op respect voor de eigenheid van het kind.

Contactgegevens

Kinderdagverblijf Kwaakkwaak
Leugstraat 84
2630 Aartselaar

+32 478 62 39 50

info@kwaakkwaak.be